Chi tiết tin - Thị trấn Diên Sanh - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 358
  • Tổng truy cập 10.470

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ NHIỆM VỤ CCHC THỊ TRẤN DIÊN SANH NĂM 2023

10:25, Thứ Hai, 17-7-2023

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển KT – XH, ổn định QP-AN. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của CBCC; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ tại địa phương. UBND thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2023, cụ thể như sau:

1. Một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

1.1 Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của thị trấn trên các lĩnh vực: đất đai; xây dựng; cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật.

1.2 Duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 97%. Tối thiểu 96% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND thị trấn hoặc các cơ quan có liên quan bằng phương thức điện tử.

1.3. 100% cán bộ, công chức thị trấn có trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

1.4. 97% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được hoàn thành và kết nối, chia sẻ để sử dụng chung; 100% hồ sơ công việc của thị trấn được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% các báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của thị trấn được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của thị trấn và kết nối Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

2. Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp

2.1 Cải cách thể chế

a) Ban hành kịp thời, đúng hạn các văn bản quy định tại các Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành theo thẩm quyền của thị trấn.

b) Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị trấn, giai đoạn 2022 - 2026.

c) Thực hiện đồng bộ các hoạt động theo dõi, thi hành pháp luật; thường xuyên tự kiểm tra việc theo dõi, thi hành phápluật.

2.2. Cải cách thủ tục hànhchính

a) Tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết, không hợp lý; đặc biệt là các mẫu đơn, tờ khai có thông tin trùng lặp. Rà soát, cắt giảm các khâu, các bước trong triển khai thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường

b) Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c) Tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 97% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

d) Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

đ) Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

e) Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

g) Tiếp tục rà soát, cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính, trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, trên Cổng dịch vụ công huyện, tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

h) Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cập nhật Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ.

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

a) Tiếp tục tự rà soát các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ của chính quyền tại địa phương.

b) Tăng cường thực hiện tự kiểm tra đối với các nhiệm vụ được phân cấp.

c) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cán bộ, công chức thị trấn theo quy định.

d) Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công của địa phương.

2.4 Cải cách chế độ công vụ

a) Quản lý chặt chẽ biên chế công chức trong hoạt động của cơ quan. Tiếp tục thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với chức danh có từ 02 công chức trở lên

b) Xây dựng kế hoạch gửi đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thị trấn theo quy định.

2.5. Cải cách tài chính công

a) Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

b) Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

c) Ban hành Quyết định phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2023 theo Luật định.

 d) Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản

2.6 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

a) Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung khung pháp lý của xã trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp lý về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số.

b) Tiếp tục thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nhằm đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý.

c) Thực hiện triển khai phần mềm đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của tỉnh, huyện.

d) Tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động và công bố lại sự phù hợp theo quy định.

đ) Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử.

e) Khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị; triển khai đề án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phòng họp trực tuyến đồng bộ, Bộ phận Một cửa

2.7. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền về cải cách hành chính

a) Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của thị trấn, đề nghị cán bộ, công chức xã được phân công, giao trách nhiệm cần chủ động và phối hợp với cán bộ, công chức có liên quan, tham mưu Chủ tịch, UBND thị trấn trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính, chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của địa phương.

 c) Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó tập trung đến công khai, minh bạch, giảm thời gian trong giải quyết TTHC, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

d) Đẩy mạnh tự kiểm tra công vụ, tự kiểm tra cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tầng lớp nhân dân trong giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương.

Lan Nhi - Công chức VP-TK

Các tin khác